Cercador

Bases de la XXVII edició 2007

1 La LLIBRERIA 22, tot seguint un camí d’acció cultural, convoca

el XXVII PREMI DE NOVEL·LA CURTA JUST MANUEL

CASERO, en homenatge a la seva vinculació a Girona

i la seva cultura.

2 Les obres presentades hauran de ser inèdites, en català, i no

podran haver estat premiades en altres concursos.

3 Els originals es presentaran en cinc còpies, mecanografiats a doble

espai i a una sola cara. L’extensió mínima serà de 75 fulls DINA4

i la màxima de 100 fulls.

4 Les obres s’han de presentar a la LLIBRERIA 22 (c/ Hortes, 22,

de Girona) abans del dia 1 de setembre, tot fent constar el nom

i l’adreça de l’autor. En cas de presentar-se sota un pseudònim

caldrà adjuntar-hi la plica.

5 Els premis seran: un primer premi de 2.000 euros i un segon de

500 euros. L’obra serà publicada per l’editorial AMSTERDAM

(grup Ara llibres). La LLIBRERIA 22 es reserva l'autorització i

condicions per a la publicació de l’obra finalista, durant 1 any.

6 El jurat és format per les següents persones: Imma Merino,

Josep M. Fonalleras, Vicenç Pagès, Ponç Puigdevall, Eva Vázquez

i Guillem Terribas, que actuarà com a secretari sense vot.

7 El premi serà adjudicat en el marc de les Festes de Sant Narcís

(octubre-novembre) de l’any de la convocatòria.

8 Els originals no premiats es podran retirar a la mateixa llibreria al

cap d’un mes de l’adjudicació del premi. La llibreria no remetrà

originals dels autors i no es fa responsable del destí dels originals

que no hagin estat retirats en el termini esmentat.

9 Els originals han d’estar degudament presentats i relligats. En cas

contrari, no seran admesos.

10 Els concursants es comprometen a acceptar íntegrament les bases

de la convocatòria.

 

Podeu descarregar les bases en format PDF.