Omet al contingut

Bases de la XXVII edició 2007

1 La LLIBRERIA 22, tot seguint un camí d’acció cultural, convoca

el
XXVII PREMI DE NOVEL·LA CURTA JUST MANUEL

CASERO, en homenatge a la seva vinculació a Girona

i
la seva cultura.

2 Les obres presentades hauran de ser inèdites, en català, i no

podran haver estat
premiades en altres
concursos.

3 Els originals es presentaran en cinc còpies,
mecanografiats a doble

espai i a una sola cara. L’extensió
mínima serà de 75 fulls
DINA4

i
la màxima de 100 fulls.

4 Les obres s’han de presentar a
la LLIBRERIA 22 (c/ Hortes, 22,

de
Girona) abans del dia 1 de setembre, tot fent
constar el nom

i l’adreça de l’autor. En cas de presentar-se sota un pseudònim

caldrà adjuntar-hi la plica.

5 Els premis seran: un primer premi de 2.000 euros i un segon
de

500 euros. L’obra serà publicada per l’editorial AMSTERDAM

(grup
Ara llibres). La LLIBRERIA 22 es reserva l’autorització i

condicions per a la publicació
de l’obra finalista, durant
1 any.

6 El jurat és
format per les següents persones: Imma Merino,

Josep M. Fonalleras, Vicenç Pagès, Ponç Puigdevall,
Eva Vázquez

i Guillem Terribas, que actuarà com a secretari
sense vot.

7 El premi serà
adjudicat en el marc de les
Festes de Sant Narcís

(octubre-novembre) de l’any de la convocatòria.

8 Els originals no premiats es podran retirar a la mateixa llibreria al

cap d’un mes de l’adjudicació del premi. La llibreria no remetrà

originals dels autors
i no es fa responsable del destí dels
originals

que
no hagin estat retirats en el termini esmentat.

9 Els originals han d’estar degudament
presentats i relligats. En cas

contrari, no seran admesos.

10 Els concursants es comprometen a acceptar
íntegrament les bases

de
la convocatòria.

 

Podeu descarregar les bases en format PDF.